ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Επικαιρότητα | Αποφάσεις Δ.Ο.Ε.

Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και 77ης Γενικής Συνέλευσης

        

Αθήνα 28/3/08              
Αριθ. Πρωτ.794                                                                               
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
            Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 36, 37, 38, 40 και 48 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων - Μελών της, σε έκτακτη καταστατική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2008, ώρα 9:00 π.μ., καθώς και στην 77η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου (34η Μεταδικτατορική), στις 24 και 25 Ιουνίου 2008, στην Αθήνα, (στο ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχ. Βόδα 4-6), για λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παραγρ. 1 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκεται σ’ αυτή το ½ του συνόλου των Αντιπροσώπων  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντες.
            Για την τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 48, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκονται τα 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και οι τροποποιήσεις πρέπει να εγκριθούν από τα 3/4 των παρόντων αντιπροσώπων.
Οι Σύλλογοι,  μέσα σε ένα μήνα, θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους, για να εγγραφούν ως θέματα στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη (Άρθρο 35 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.).
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης                                         Μαντάς Κομνηνός

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ και 77ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
(23, 24,25  Ιουνίου 2008)
ΘΕΜΑ 1ο
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
με θέμα τροποποίηση του καταστατικού (Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008)
ΘΕΜΑ 2ο

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

·        Έκθεση και έλεγχος πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
·        Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2007-2008
·        Προϋπολογισμός χρήσης 2008-2009
·        Ενημέρωση από τους αιρετούς στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2008- 2009
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
(23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
          i.            Οι εκφράσεις «Δημοτική Εκπαίδευση» και «Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί», όπου υπάρχουν, αλλάζουν σε «Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και «Εκπαιδευτικοί Π.Ε.» αντίστοιχα.
        ii.            Άρθρο 4 παρ. 1 (διαμορφώνεται ως εξής) :
1) Η Δ.Ο.Ε. είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών που είναι σήμερα μέλη της ή θα συσταθούν νόμιμα σε όλη τη χώρα και θα γίνουν μέλη της και που έχουν μέλη τους δασκάλους και νηπιαγωγούς και όποιους άλλους εκπαιδευτικούς που εργάζονται ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Παρ. 2 (διαμορφώνεται ως εξής):
Μπορούν να γίνουν μέλη της Δ.Ο.Ε., ύστερα από έγκριση Γενικής Συνέλευσης, Σύλλογοι Ελλήνων εκπαιδευτικών του εξωτερικού, εφόσον η πλειοψηφία των μελών τους είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 1. Άρθρο 13 στο τέλος προστίθεται:
Το άρθρο αυτό ισχύει και για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μελών της Δ.Ο.Ε.
 1. Άρθρο 14 παρ. 2 (διαμορφώνεται ως εξής) :
2) Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, το αργότερο σε 5 μέρες από τις αρχαιρεσίες, Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Η εκλογή για θέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ.
Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του 10ημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά, την ίδια μέρα, νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας το αξίωμα καταλαμβάνει ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό αντιπροσώπων στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
Η παραπάνω  διαδικασία ισχύει και για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων μελών της Δ.Ο.Ε.
 1. Άρθρο 14 παρ. 3, 4  (ενοποιούνται σε παρ. 3 και διαμορφώνονται ως εξής) :
3) Τα μέλη του Δ.Σ. μετά την εκλογή τους δεν μπορεί να είναι μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων, αιρετοί στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Δντές Εκπ/σης ή Προϊστάμενοι Π.Ε. ή Σχολικοί Σύμβουλοι ή Περιφερειακοί Διευθυντές ή Πάρεδροι ή Σύμβουλοι του Π.Ι. Τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. που θέτουν υποψηφιότητα για θέση στελέχους στην εκπαίδευση (Περ. Δ/ντής Π.Ε. και Δ.Ε., Δ/ντής Π.Ε., Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε., Προϊστάμενος Γραφείου Π.Ε., πάρεδρος ή Σύμβουλος του Π.Ι.) εκπίπτουν από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και αντικαθίστανται άμεσα.
 1. Άρθρο 14 παρ. 5  : Επαναριθμείται ως παράγραφος  4.
 2. Άρθρο 17 παρ. 7  (διαμορφώνεται ως εξής) :
7) Αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες απρόβλεπτες από τον ετήσιο προϋπολογισμό και μέχρι ποσού 10.000 €, προσαυξανόμενο κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού.
 1. Άρθρο 17 παρ. 8 (διαμορφώνεται ως εξής) :
8) Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Δ.Ο.Ε. και για τις περιοδείες των μελών του, οι οποίες δεν επιτρέπονται σε γενικές συνελεύσεις εκλογής αντιπροσώπων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά
.Άρθρο 19, πρώτη σειρά (διαμορφώνεται ως εξής) :
Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται :
 1. Άρθρο 20 παρ. 2 (διαμορφώνεται ως εξής) :
2) Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. (παράγραφος 1) εκτός από τα μέλη του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας), γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ. σε σώμα σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο άρθρο 14 παρ. 2 για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
 1. Άρθρο 26 παρ. 4 (διαμορφώνεται ως εξής) :
4) Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της Δ.Ο.Ε. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό της Ομοσπονδίας σε Τραπεζικά Ιδρύματα.
 1. Άρθρο 31 παρ. 1 (διαμορφώνεται ως εξής) :
1) Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε Σώμα στα Γραφεία της Δ.Ο.Ε.  με μυστική ψηφοφορία σε τρεις το πολύ μέρες από την εκλογή τους και ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχτηκε για την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία, εφαρμόζονται τα όσα ισχύουν στο Άρθρο 14 παρ. 2 για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
 1. Άρθρο 39 παρ. 6 (διαμορφώνεται ως εξής) :
6) Οι αντιπρόσωποι κάθε Συλλόγου - μέλους της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. καθορίζονται ως εξής:
Ένας αντιπρόσωπος για κάθε 100 μέλη που ψήφισαν ή κλάσμα μεγαλύτερο από 50 εκατοστά.
Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος.
Δεν αντιπροσωπεύεται το μέλος που δεν καλύπτει το μισό του μέτρου. Μπορεί όμως να στέλνει παρατηρητή με δικαίωμα λόγου αλλά όχι και ψήφου.
Στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων παίρνουν μέρος οι μόνιμοι, οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.
Ειδικά για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη αντιπροσώπων στη ΔΟΕ, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :
Ι. Να είναι μέλη ενός και μόνο Πρωτοβάθμιου Σωματείου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
ΙΙ. Να έχουν γίνει μέλη των Συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εκλογική διαδικασία για ανάδειξη αντιπροσώπων στο Σύλλογό τους.
Οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών καταχωρούν τους ψηφίσαντες ωρομίσθιους σε ειδική – ξεχωριστή – κατάσταση, την οποία υποβάλλουν στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των αντιπροσώπων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών των Συλλόγων την ίδια περίοδο σε όλους τους Συλλόγους μέλη της ΔΟΕ που αρχίζει από τις 20 Μαΐου και λήγει στις 15 Ιουνίου του χρόνου εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι διετής.
 1. Άρθρο 41 παρ. 2 (διαμορφώνεται ως εξής) :
2) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται λειτουργοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία και είναι ενεργά μέλη Διδασκαλικού Συλλόγου, μέλους της Δ.Ο.Ε.
 1. Άρθρο 44 παρ.6 (στο τέλος προστίθεται):
Δικαίωμα λόγου έχουν και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., μετά τις τοποθετήσεις των Προέδρων
 1. Άρθρο 51 (στο τέλος προστίθεται):
Μέχρι την εναρμόνιση των καταστατικών τους μπορούν να αξιοποιούν το καταστατικό της Δ.Ο.Ε.
 1. Άρθρο 54 (διαμορφώνεται ως εξής) :
Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από πενήντα τέσσερα (54) άρθρα συζητήθηκε κατ' άρθρο στην 77η (34η Μεταδικτατορική) Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2008 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και προήλθε από τροποποίηση του παλαιού καταστατικού, εγκρίθηκε δε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και ισχύει από την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο και την κατά νόμο εγγραφή του στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.     

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας