ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Γενικές Συνελεύσεις | 70η Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις 70ης Γ.Σ. του κλάδου
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Με δεδομένα ότι:

 • Η Παιδεία, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των πολιτών, μόνο φραστικά αναγορεύεται σε πρώτη εθνική προτεραιότητα.
 • Ο Δημόσιος και Δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης αποδυναμώνεται.
 • Με το 3,4 % επί του ΑΕΠ που διατίθεται για την Παιδεία είναι αδύνατο να δρομολογηθεί ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας.

  Διεκδικούμε:

 • Να αυξηθούν οι δαπάνες για την Παιδεία και σταδιακά μέσα σε 2 χρόνια να φτάσουν στο 6 % επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
 • Πρέπει να γίνει ορθολογική κατανομή των πόρων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ και ιδιαίτερα να πάνε σε σκοπούς που εξυπηρετούν τη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται. Κυρίως να διατεθούν σε προγράμματα σχολικής στέγης και εποπτικών, σε προγράμματα επιμόρφωσης, καθώς επίσης και στο πρόγραμμα εξομοίωσης που πρέπει να τελειώσει.
 

Αρχή της σελίδας

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 1. Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος κύριο στόχο θα πρέπει να έχει τον αναπροσδιορισμό του περιεχομένου της μόρφωσης, των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τα νέα δεδομένα.

  Η νέα πραγματικότητα που προσδιορίζεται από την έκρηξη της γνώσης και της τεχνολογίας, από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και τη σημερινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, την τοπική ιστορία, τις τοπικές παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις και να ταυτιστεί με τον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

 2. Η αποκέντρωση δεν επιτρέπεται να θίξει τον ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης. Απεναντίας, θα πρέπει να εμποδίσει τις δυνάμεις της αγοράς να αποσπάσουν ζωτικά τμήματα της Δημόσιας Εκπαίδευσης, έτσι, ώστε, να μην οδηγηθούμε σε εκπαίδευση πολλών ταχυτήτων και έντονων ανισοτήτων.
 3. Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος νοείται ως αποκέντρωση πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων, που στόχο έχουν να αναδείξουν τη δυναμογόνο δράση του σχολείου ως ζωντανού οργανισμού, ανοιχτού στην κοινωνία, τον άνθρωπο, τη ζωή, και ικανού να αναβαθμίσει με τη δυναμική του την πολύπλευρη ανάπτυξη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και συγχρόνως να προσφέρει στην ίδια την κοινωνία πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, δημοκρατικούς, κριτικά σκεπτόμενους και κοινωνικά συμμέτοχους.

  Στα πλαίσια αυτά ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να αναδειχθεί σε βασικό όργανο παιδαγωγικής- εκπαιδευτικής δραστηριότητας, έκφραση της συλλογικότητας και της συμμετοχικής λειτουργίας του σχολείου.

 4. Η αποκέντρωση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην καθιέρωση, γενίκευση και αναβάθμιση σημαντικών εκπαιδευτικών θεσμών, όπως είναι: η ενισχυτική διδασκαλία, η αναβάθμιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, η εισαγωγή δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, τη μουσική, το θέατρο, τον αθλητισμό, τη σύγχρονη τεχνολογία, την αγωγή υγείας, τις μορφωτικές ανταλλαγές, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π., ιδιαίτερα μέσα από τη λειτουργία του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

  Στην προώθηση και υλοποίηση όλων αυτών, θα βοηθήσει σημαντικά η συμμετοχή των τοπικών εκπαιδευτικών φορέων, των ειδικών σε θέματα επιστημονικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μελετητών ειδικών θεμάτων.

  Η οργανωτική και λειτουργική εμπλοκή και άλλων φορέων, θα γίνει με σαφώς προσδιορισμένο πλαίσιο ευθυνών και αρμοδιοτήτων.

  Κυρίαρχη, όμως, θα είναι η παρουσία των φορέων Εκπαίδευσης. Ακόμη, τα περιφερειακά αποκεντρωμένα επιστημονικά, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κέντρα, μπορούν να λειτουργήσουν με ουσιαστικές αρμοδιότητες σε επίπεδο Νομών ή ευρύτερης περιφέρειας.

Ο Κλάδος προτείνει:

1. Την ίδρυση 15 περιφερειακών Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ολόκληρη τη Χώρα, οι οποίες έχουν έδρα, την έδρα της Περιφέρειας. Στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται δύο (σε κάθε πόλη) περιφερειακές Δ/νσεις. Της Περιφερειακής Δ/νσης προϊσταται περιφερειακός Δ/ντής, ο οποίος προέρχεται από το χώρο της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και επιλέγεται από το αντίστοιχο Συμβούλιο Επιλογής προϊσταμένων Π.Ε., σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις του Κλάδου για τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης (αντικειμενικά-μετρήσιμα κριτήρια). Το θέμα της επιλογής των περιφερειακών Δ/ντών και όχι του διορισμού τους, είναι βασική προϋπόθεση για τον Κλάδο, προκειμένου να υλοποιηθεί ο θεσμός.

2. Α. Η Περιφέρεια, έχει τις εξής διοικητικές αρμοδιότητες.

α) Είναι έδρα του ΑΠΥΣΠΕ (Ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης).

β) Είναι έδρα των συντονιστών σχολικών συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Είναι έδρα του Περιφερειακού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο οποίο συμμετέχουν οι συντονιστές σχολικοί σύμβουλοι.

Β. Αρμοδιότητες Οργάνων Περιφέρειας

α) Αρμοδιότητες περιφερειακού Δ/ντή.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ασκεί τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των υπηρεσιών της Περιφ. Δ/νσης, των Δ/νσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης των σχολικών συμβούλων, των ΚΔΑΥ. Αξιολογεί το έργο των συντονιστών σχολικών συμβούλων (ως προς το διοικητικό μέρος) και των προϊσταμένων Δ/νσεων Π.Ε. της Περιφέρειας.

β) Αρμοδιότητες Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Στην Περιφέρεια λειτουργεί Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων στην περιφέρεια και προϊσταμένους Δ/νσεων Π.Ε. Οι αιρετοί εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία από τους συναδέλφους που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών, γίνονται (κατά την πρώτη εφαρμογή), μόλις δημοσιευθεί ο νόμος. Στη συνέχεια γίνονται την ίδια ημερομηνία κατά την οποία εκλέγονται οι αιρετοί στα ΠΥΣΠΕ και στο ΚΥΣΠΕ. Οι αιρετοί απαλλάσσονται πλήρως του διδακτικού ωραρίου, όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Το ΑΠΥΣΠΕ, μπορεί να είναι όργανο δευτεροβάθμιας κρίσης των Δ/ντών Σχολείων, να εξετάζει, δηλαδή, σε δεύτερο βαθμό ενστάσεις, καθώς επίσης και τις αποσπάσεις, σε επίπεδο περιφέρειας.

Εξετάζει, επίσης, όλες τις πειθαρχικές διώξεις των Εκπαιδευτικών της Π.Ε.

γ) Αρμοδιότητες συντονιστών σχολικών Συμβούλων.

Η Περιφέρεια είναι έδρα των συντονιστών σχολικών συμβούλων Π.Ε. και Δ.Ε.

Οι συντονιστές σχολικοί σύμβουλοι εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των σχολικών συμβούλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεργάζονται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και είναι περιφερειακό προσωπικό του αποκεντρωμένου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου.

δ) Αρμοδιότητες Περιφερειακού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Το Π.Π.Ι. αποτελείται από:

1) Τη Διοικούσα επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι συντονιστές σχολικοί σύμβουλοι Π.Ε. και Δ.Ε. και εκπρόσωποι των Α.Ε.Ι.

2) Το σύνολο των σχολικών συμβούλων της Περιφέρειας.

΄Εργο του είναι:

Η αξιολόγηση της Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια.

Ο σχεδιασμός των τοπικών διαφοροποιήσεων των αναλυτικών προγραμμάτων.

Η εκπαιδευτική τεκμηρίωση της Περιφέρειας.

Ο σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τα προγράμματα περιφερειακής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας.

Με δεδομένο ότι θα γίνει περιφερειακή αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, υπάρχει αναγκαιότητα πραγματοποίησης οργανωτικού καταστατικού συνεδρίου του Κλάδου, μέχρι την επόμενη (71η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.)., που θα εξετάσει:

1. Την αποκέντρωση της Δ.Ο.Ε. σε επίπεδο περιφέρειας.

2. Όλα τα υπόλοιπα οργανωτικά καταστατικά θέματα που απασχολούν τον Κλάδο.

 

Αρχή της σελίδας

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.
 

Η Γενική Συνέλευση εκτιμώντας ότι οι νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν τα προσεχή χρόνια αναπόσπαστο στοιχείο της διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις :

 • · Να γίνει ο Η/Υ εργαλείο έκφρασης, διερεύνησης, πειραματισμού και αναζήτησης στα χέρια των μαθητών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, επιτρέποντας σε αναβαθμισμένους (ως προς τη μόρφωση, τις ικανότητες και την αναγνώριση) δασκάλους να γίνουν οι αγωγοί εκπαιδευτικής εξέλιξης.
 • Μελέτη και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Π.Ι., που θα υποβοηθούνται από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
 • Νέα προσέγγιση των υπαρχόντων γνωστικών αντικειμένων με τη βοήθεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα δημοτικά σχολεία.
 • Κίνητρα για την αγορά υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς.
 • Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της Π.Ε. στη χρήση των ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε καινούριες μεθόδους διδακτικής.
 • Η επιμόρφωση να γίνεται με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
 • Προγράμματα εξοπλισμού σε Η/Υ να ξεκινήσουν από τις παραμεθόριες και πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Να διαφυλαχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δικτυακή σύνδεση όλων των σχολείων Π.Ε.
 • Να μην αξιοποιηθεί η διαδικασία της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες σε καμιά αξιολογική διαδικασία.
 • Καμιά οικονομική επιβάρυνση των Συλλόγων Γονέων.
 • Διαφάνεια και αξιοποίηση των κοινοτικών και δημόσιων κονδυλίων που θα δοθούν για την είσοδο των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα προγράμματα Π1 να γίνεται στα σχολεία, ενώ των προγραμμάτων Π2 και Π3 στο Πανεπιστήμιο. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να γίνει από καθηγητές Παιδαγωγικών Τμημάτων.
 • Στόχος του σχολείου με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών δε θα πρέπει να είναι ένα επιπλέον γνωστικό αντικείμενο, όσο κυρίως η δυνατότητα εκμάθησης από τους μαθητές του τρόπου για να αναζητούν την πληροφορία μέσα από τους Η/Υ.
 • Να διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της επιμόρφωσης.
 

Αρχή της σελίδας

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
 

Είναι γεγονός ότι η Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει ανάγκη από μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις, που θα δημιουργηθούν από:

 • Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20)
 • Τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.
 • Την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των παιδιών, που σήμερα είναι εκτός σχολείου.
 • Την πλήρη εφαρμογή συστηματικής ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ( επιμόρφωση τρίμηνης, εξάμηνης ή και ετήσιας διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).
 • Τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας, με πλήρη σύνταξη.
 • Τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις Α΄ και Β΄ τάξεις και της Ξένης Γλώσσας στη Γ΄ τάξη.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Διεκδικούμε:

Το διορισμό όλων των αναπληρωτών, που έχουν υπογράψει έστω και μία Σύμβαση Εργασίας

1) Δημιουργία πίνακα διοριστέων, στον οποίον εντάσσονται όσοι εργάστηκαν, εργάζονται και θα εργαστούν στην Εκπαίδευση, με σειρά κατάταξης, ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους.

2) ΄Aμεσο μόνιμο διορισμό στις κενές θέσεις του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (2.539), καθώς και στις οργανικές θέσεις που θα προκύψουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς του παραπάνω πίνακα, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία 16 μηνών.

Το ελάχιστο όριο προϋπηρεσίας, δεν θεωρείται απαραίτητο, σε περίπτωση κενών οργανικών θέσεων, που υπερβαίνουν τον αριθμό των αναπληρωτών, που το έχουν συμπληρώσει.

3) Οι εγγεγραμμένοι στον παραπάνω πίνακα, εργάζονται κατά προτεραιότητα, ως αναπληρωτές, μέχρι του ελαχίστου ορίου προϋπηρεσίας και με τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασής τους, για καθένα από τα επόμενα διδακτικά έτη, μέχρι το μόνιμο διορισμό τους.

4) Από το έτος 2003, οι διορισμοί εκπαιδευτικών, θα γίνονται κατά ποσοστό 40% από τον πίνακα αναπληρωτών και 60% από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.

Ο πίνακας των αναπληρωτών συμπληρώνεται κάθε χρόνο, με αίτηση από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, με μόνο κριτήριο το έτος απόκτησης πτυχίου.

 

Αρχή της σελίδας

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων πέρα από εκείνα, που είναι κοινά με τους άλλους εκπαιδευτικούς της Π.Ε., είναι πλέον χρόνια. Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας που θα προκύψει, οφείλει να προτάξει και να εργαστεί για τη λύση αυτών των προβλημάτων, τα οποία έχουν καταγραφεί, αλλά δεν υπήρξε μέχρι σήμερα λύση στα περισσότερα από αυτά.

Επιγραμματικά θα μπορούσε κανείς να τα κωδικοποιήσει όπως παρακάτω :

 • Συνέδριο από τη Δ.Ο.Ε. για τους εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων της Π.Ε.
 • Αύξηση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και αντίστοιχοι διορισμοί.
 • Επέκταση του μαθήματος φυσικής αγωγής στα Νηπιαγωγεία
 • Επέκταση του μαθήματος της Μουσικής στην Α΄ και Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
 • Επέκταση του μαθήματος ξένης γλώσσας στη Γ΄ Δημοτικού.
 • Ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών μαθημάτων στη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων.
 • Συνέχιση προγραμμάτων ολυμπιακής παιδείας.
 • Μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που μετακινούνται για εκτέλεση διδακτικού έργου σε άλλο σχολείο μακριά από την οργανική τους θέση.
 • Ωράριο εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής με βάση αυτό των ΣΔΕΝΠ.
 • Καθιέρωση Θεατρικής Αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα
 • Ενίσχυση του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με επιμορφωτικά σεμινάρια στην περιφέρεια και στήριξη του Θεσμού Αγωγής Υγείας.
 • Διδασκαλία από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων των αντίστοιχων μαθημάτων και στα ολιγοθέσια σχολεία.
 • Δημιουργία και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής στα δημοτικά σχολεία για την καλύτερη διδασκαλία των μαθημάτων φυσικής αγωγής, ξένης γλώσσας και καλλιτεχνικών μαθημάτων.
 • Να δίνεται η δυνατότητα απόσπασης και των ειδικοτήτων στα σχολεία του εξωτερικού.
 • Αποζημίωση και γενική κάλυψη των εκπαιδευτικών που μετακινούνται για εκτέλεση διδακτικού έργου σε άλλο σχολείο μακριά από την οργανική τους θέση.
 • Μοριοδότηση και των σχολείων που γίνεται "συμπλήρωση ωραρίου".
 • Πρόβλεψη και κάλυψη θέσεων μουσικών και γυμναστών στα σχολεία ειδικής αγωγής.
 • Ίδρυση Γραφείου Φυσικής Αγωγής Π.Ε. σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια.
 • Δυνατότητα διεκδίκησης θέσης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολείου από τους συναδέλφους των ειδικοτήτων.
 • Να ιδρυθούν θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικοτήτων και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε αναλογία 1 προς 100 (1 Σχολικός Σύμβόυλος προς 100 εκπαιδευτικούς συγκεκριμένης ειδικότητας). Στην περιφέρεια η αναλογία να είναι 1 προς 50. Να γίνει πλήρωση των θέσεων αυτών με επιλογή υποψήφιων εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας που ανήκουν Οργανικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι, να γίνει η πλήρωση με μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Αναγνώριση ως εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας του χρόνου κατά τον οποίο γυμναστές εργάστηκαν σε σχολεία μέσω προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. (περίοδος 86-89).
 

Αρχή της σελίδας

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο επιβάλλει τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων, τα οποία από τη μια μεριά θα στηρίξουν τον αλλοδαπό μαθητή μέχρι να ενταχθεί στο ελληνικό περιβάλλον κι από την άλλη θα σεβαστούν την πολιτισμική και ενδεχομένως θρησκευτική διαφορά από τους ντόπιους μαθητές. Η 70ή Γ.Σ. αποφάσισε να διεκδικήσει τα παρακάτω :

 • Να δοθούν κίνητρα για τη συνεχή συνεργασία των διαπολιτισμικών σχολείων με τα παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων, πάνω σε εξειδικευμένα προγράμματα του τομέα της διαπολιτισμικής αγωγής.
 • Να λειτουργήσουν στα σχολεία αυτά πιλοτικά ολοήμερα σχολεία σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου. Να εγκριθούν και να ενισχυθούν οικονομικά από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικά προγράμματα και τακτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών των διαπολιτισμικών σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο.
 • Να συνεχιστούν τα προγράμματα για μαθητικούς πληθυσμούς τσιγγανοπαίδων, μουσουλμανοπαίδων, παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών.
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών μαθητών τους και γενικότερα σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής.
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια που θα απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς προκειμένου να ενημερώσουν και να τονίσουν τη δυνατότητα συνύπαρξης ατόμων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
 • Νέα αναλυτικά προγράμματα στα διαπολιτισμικά σχολεία.
 • Δυνατότητα αποσπάσεων από τα διαπολιτισμικά σχολεία.
 • Έμπρακτη κατοχύρωση της ελεύθερης πρόσβασης και της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στο σχολείο.
 • Κοινωνική μέριμνα για τους μαθητές που προέρχονται από ασθενείς οικονομικά και προβληματικές οικογένειες.

Μειονοτική εκπαίδευση

 • Κατάργηση του Νόμου 2341/95.
 • Επαναφορά των διοικητικών θεμάτων με τα οποία ασχολείται το ΥΣΜΕ στα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, με τη συμμετοχή αιρετού μουσουλμάνου όταν συζητούνται θέματα μουσουλμάνων εκπαιδευτικών.
 • Ίδρυση στη Θράκη επιστημονικού συμβουλίου για εκπαιδευτικά θέματα των σχολείων της περιοχής.
 • Ένταξη της ΕΠΑΘ στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και προσαρμογή των βιβλίων στην πραγματικότητα των μειονοτικών σχολείων.
 • Επέκταση του πιλοτικού προγράμματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και εφαρμογή του ολοήμερου σχολείου.
 • Συνεχή επιμόρφωση των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής.
 • Εξασφάλιση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, έτσι ώστε εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι ν' ασχολούνται απρόσκοπτα με την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Να ενταχθεί η επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της διοίκησης της Εκπαίδευσης στα νέα προγράμματα επιμόρφωσης όπως αυτά έχουν καταγραφεί παραπάνω.
 • Να καθοριστεί μέσα από ένα γόνιμο και ειλικρινή διάλογο, η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης μόνιμου διδακτικού προσωπικού για τα μειονοτικά σχολεία, μια και η συγκεκριμένη διαδικασία της συνέντευξης θεωρείται επιεικώς απαράδεκτη.
 • Να μειωθεί στην τριετία ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των συναδέλφων που προσλήφθηκαν με διαγωνισμό για τα δυσπρόσιτα μειονοτικά σχολεία. Στα μειονοτικά σχολεία να επιτρέπονται οι αποσπάσεις, καθώς και η δυνατότητα αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ ΥΣΜΕ και ΚΥΣΠΕ. Να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια και οι κατηγορίες των δυσπρόσιτων.
 • Τα νηπιαγωγεία της Θράκης, στα οποία φοιτούν μουσουλμανόπαιδα, τσιγγανόπουλα και παλιννοστούντες να χαρακτηριστούν διαπολιτισμικά.
 • Να γίνει επιμόρφωση των νηπιαγωγών σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • Να ιδρυθούν στα διαπολιτισμικά νηπιαγωγεία τάξεις υποδοχής.
 

Αρχή της σελίδας

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
 

Υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων για την εξυγίανση του Ασφαλιστικού Συστήματος. Τα οποιαδήποτε όμως μέτρα θα πρέπει να προέλθουν μετά από διάλογο της πολιτείας με τους εργαζόμενους. Πριν πάμε όμως ως εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε διάλογο θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί ως αδιαπραγμάτευτα τα εξής:

α) Ο Δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να παραμείνει υπό την πλήρη εγγύηση της πολιτείας.

β) Η καθιέρωση της τριμερούς χρηματοδότησης του συστήματος σε ευρύτερη βάση και όχι μόνο για τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα από 1-1-1993.

γ) Καμμιά αύξηση των εισφορών των εργαζομένων που έχουν ήδη ξεπεράσει τις δυνατότητές τους.

δ) Καμμιά αύξηση των ορίων ηλικίας.

ε) Όχι μείωση των συντάξεων.

Για να εξυγιανθεί το Ασφαλιστικό Σύστημα χρειάζεται :

 • Καθιέρωση της τριμερούς χρηματοδότησης.
 • Να σέβεται το κράτος τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Να μη χρησιμοποιεί το κράτος τα αποθεματικά των ταμείων ως συμπλήρωμα του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το κράτος να καταβάλει άμεσα όσα οφείλει στα ασφαλιστικά ταμεία και να αποδώσει όλα όσα εισέπραξε από την εκμετάλλεση των αποθεματικών τους.
 • Να παταχθούν η εισφοροδιαφυγή και εισφοροαπαλλαγή.
 • Να εφαρμοσθεί πολιτική μείωσης της ανεργίας και της μερικής απασχόλησης.
 • Αυτοδιαχείριση των ταμείων από τους εργαζόμενους.

Ο Κλάδος διεκδικεί:

 • Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι.
 • Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη.
 • Η σύνταξη ν'αποτελεί το 80 % των εν ενεργεία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό.
 • Να δοθεί πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς στα 30 έτη υπηρεσίας, αφού η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματος καθιστά δύσκολη την παραμονή στην εργασία πέραν των 30 ετών. Ο υπολογισμός της σύνταξης να γίνεται με βάση τα 35/35 και εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα της πλήρους σύνταξης στα 30 έτη, ο υπολογισμός να γίνεται με βάση το 30/30.
 • Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80 % των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού.
 • Να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ο ένας εκ των δύο συζύγων, όταν στην οικογένεια υπάρχει ανάπηρο παιδί (όχι αποκλειστικά και μόνο η μητέρα).
 • Να καταργηθεί η εισφορά του 7 % για τη διαδοχική ασφάλιση.
 • Να καταργηθεί το πλαφόν του 20 % που θεσμοθετήθηκε για τους νεοδιόριστους.
 • Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το επικουρικό τους να μεταφέρεται στο Ταμείο Αρωγής.
 • Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το Μ.Τ.Π.Υ. και για το Ταμείο Αρωγής.
 • Να αποδεσμευτεί η 35/ετία από όρια ηλικίας και εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα της πλήρους σύνταξης στα 30 έτη, να αποδεσμευτεί η 30/ετία από όρια ηλικίας.
 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για την εξωσωματική γονιμοποίηση και θεσμοθέτηση ειδικού καθεστώτος αδειών για τέτοια περίπτωση.
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας νηπιαγωγών σε παιδικούς σταθμούς.
 • Τα χρόνια αναμονής για διορισμό να θεωρούνται συντάξιμα.
 • Να προσμετράται στη σύνταξη ο χρόνος που προστίθεται σε όσους υπηρετούν σε μειονοτικά σχολεία.
 • Η πλειοψηφία των Διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων ν' αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων.
 • Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των ασφαλιστικών ταμείων, με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας, με στόχο την αυτοδιαχείριση. Ο συνταξιοδοτούμενος εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο είσπραξης των μερισμάτων.
 • Οι αναπληρωτές να πληρώνουν κατ' ευθείαν στα ασφαλιστικά μας ταμεία και όχι στο Ι.Κ.Α.
 • Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν τα επιτόκια και να απλουστευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγησή τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Να προσμετράται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμος χωρίς εξαγορά.
 • Οι κληρονόμοι θανόντος να παίρνουν εξολοκλήρου το ποσό της σύνταξης.
 • Να μεταβιβάζεται το εφάπαξ στους κληρονόμους.
 • Ειδικές ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε περίπτωση θανάτου.
 

Αρχή της σελίδας

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

Ένα από τα σημαντικότερα και κυρίαρχα αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ήταν και εξακολουθεί να είναι η οικονομική μας αναβάθμιση.

Οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδος, είναι από τους χαμηλότερα αμειβόμενους στην Ευρώπη και από τους πλέον κακοπληρωμένους των Χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.

Στον Ελλαδικό χώρο, ο ΄Ελληνας εκπαιδευτικός, είναι από τους πλέον οικονομικά υποβαθμισμένους, ανάμεσα στους Δ.Υ.

Η οικονομική μας υποβάθμιση, συνδέεται στενά με την προσπάθεια της πολιτείας, να μας ενοχοποιήσει για την κρίση του σχολείου, με αποτέλεσμα την απαξίωση του ρόλου μας στην κοινωνία, κάτι, που επηρεάζει αρνητικά και την αυτοεκτίμησή μας.

Η εισοδηματική πολιτική των τελευταίων ετών, δημιούργησε απώλειες εισοδήματος, που ξεπερνούν το 30%.

Επίσης, η άδικη, η άναρχη και προκλητική επιδοματική πολιτική δημιούργησε κραυγαλέες ανισότητες, μισθολογικό χάος μεταξύ των Δ.Υ. με συνέπεια οι εκπαιδευτικοί να οδηγηθούμε στο τελευταίο σκαλοπάτι της Δημοσιοϋπαλληλικής μισθολογικής ιεραρχίας, αφού επιδόματα άλλων κλάδων υπερβαίνουν, κατά πολύ, το σύνολο των αποδοχών μας.

Η 70η Γ.Σ. ,με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αμοιβών, διεκδικεί:

1.Νέο μισθολόγιο Δ.Υ., που θα στηρίζεται στις πιο κάτω βασικές αρχές. (αρχές που στηρίζει και η ΑΔΕΔΥ):

α) Το ύψος του κατώτερου Β.Μ., να προσδιοριστεί στις 250.000 δρχ.

β) Το μισθολόγιο να αποτελείται μόνο από βασικές αποδοχές, που σημαίνει ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στις νέες βασικές αποδοχές.

γ) Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.

δ) Μη σύνδεση μισθού- βαθμού.

ε) Σχέση κατώτερων- ανώτερων αποδοχών 1:3

στ) Σύνδεση του μισθολογίου με το Δ.Τ.Κ. και την αύξηση του Α.Ε.Π.

2. Ο κλάδος, μέχρι την εφαρμογή του νέου μισθολογίου Δ.Υ., διεκδικεί:

α) Τη χορήγηση αυξήσεων πάνω από 30% στους βασικούς μας μισθούς, για κάλυψη απωλειών εισοδήματος, λόγω της ακολουθούμενης εισοδηματικής πολιτικής.

β) Διπλασιασμό του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης.

γ) Καθιέρωση επιδόματος βιβλιοθήκης.

δ) Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων και καταβολή τους και στους δύο συζύγους, σύμφωνα με την απόφαση του Α.Ε.Δ.

ε) Αύξηση των επιδομάτων θέσης, που λαμβάνουν τα στελέχη εκπαίδευσης.

ζ) Ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης των υπερωριών.

η) Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν διδακτικό έργο, πέραν του ωραρίου τους.

θ) Αναδρομική ισχύ για τους εκπαιδευτικούς του Ν. 2085/92, για την επιδότηση κατοικίας.

Τέλος, ισχύουν όλες οι αποφάσεις προηγούμενων Γ.Σ., που δεν αναιρέθηκαν από την 70η Γ.Σ. του Κλάδου.

 

Αρχή της σελίδας

 


Γενικές Συνελεύσεις | 70η Γενική Συνέλευση

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας