ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Εκπαίδευση Εξωτερικού - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μειονοτική Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αποφάσεις 73ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2004

Εκπαίδευση Εξωτερικού

  • Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Υ.Σ.Π.Ε.) για τις χώρες όπου δεν υπάρχει, το οποίο θα εξετάζει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό (τοποθετήσεις - μετακινήσεις κ.λπ.).
  • Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στα παροικιακά σχολεία ως πραγματικού χρόνου Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
  • Αύξηση του επιμισθίου και τιμαριθμική αναπροσαρμογή του, όπως προβλέπεται και για το επίδομα των άλλων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό (προξενικοί υπάλληλοι).
  • Επίλυση του προβλήματος της καθυστέρησης της μισθοδοσίας που παρατηρείται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο κάθε έτους.
  • Πλήρης αποζημίωση μετακίνησης των αντιπροσώπων για συμμετοχή σε διαδικασίες της Δ.Ο.Ε.

· Αποφάσεις 67ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1998

Κύριος στόχος της εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων του εξωτερικού είναι η ενίσχυση και η επιρροή της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στο εξωτερικό, αλλά και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών και όρων, ώστε να διαμορφώνουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα οι μαθητές, ταυτόχρονα δε να αποκτούν τα εφόδια για ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο της χώρας που διαμένουν και της χώρας μας, αλλά και να μπορούν να γίνουν μεταλαμπαδευτές του ελληνικού πολιτισμού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

¨ Πραγματοποίηση από το ΙΠΕΜ/Δ.Ο.Ε. συνεδρίου με θέμα ελληνόγλωσση εκπαίδευση του απόδημου ελληνισμού.

¨ Να διαμορφωθεί, άμεσα και με τη συμμετοχή της Δ. Ο. Ε. και των συλλόγων του εξωτερικού, αναλυτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού.

¨ Ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιακού συμβουλίου, προκειμένου να γίνονται αξιοκρατικά και αντικειμενικά οι υπηρεσιακές μεταβολές των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών (επιλογές Διευθυντών, Υποδιευθυντών, μεταθέσεις, αποσπάσεις κλπ).

¨ Να γίνεται ειδική επιμόρφωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

¨ Να δίνεται η δυνατότητα μετάθεσης από νομό σε νομό κατά τη διάρκεια της απόσπασης.

¨ Αύξηση του επιμισθίου στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και εξίσωσή τους με τους άλλους Δ.Υ.

¨ Αποζημίωση για τη μεταφορά της οικοσυσκευής.

¨ Άμεση λύση του θέματος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε: γι' αυτό το θέμα).

¨ Δικαίωμα παράτασης της απόσπασης πέραν της πενταετίας, χωρίς επιμίσθιο, των ελλήνων εκπαιδευτικών που είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο και υπήκοο της Χώρας απόσπασης.

¨ Από τις γραπτές εξετάσεις να μην εξαιρούνται όσοι έχουν διάφορα πτυχία ξένων γλωσσών.

¨ Να διαχωριστεί η διοίκηση της Εκπαίδευσης και η παιδαγωγική καθοδήγηση στο Εξωτερικό, όπως ισχύει και στη Χώρα μας.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

· Αποφάσεις 70ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2001

Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο επιβάλλει τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων, τα οποία από τη μια μεριά θα στηρίξουν τον αλλοδαπό μαθητή μέχρι να ενταχθεί στο ελληνικό περιβάλλον κι από την άλλη θα σεβαστούν την πολιτισμική και ενδεχομένως θρησκευτική διαφορά από τους ντόπιους μαθητές. Η 70ή Γ.Σ. αποφάσισε να διεκδικήσει τα παρακάτω :

· Να δοθούν κίνητρα για τη συνεχή συνεργασία των διαπολιτισμικών σχολείων με τα παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων, πάνω σε εξειδικευμένα προγράμματα του τομέα της διαπολιτισμικής αγωγής.

· Να λειτουργήσουν στα σχολεία αυτά πιλοτικά ολοήμερα σχολεία σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου. Να εγκριθούν και να ενισχυθούν οικονομικά από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικά προγράμματα και τακτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών των διαπολιτισμικών σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο.

· Να συνεχιστούν τα προγράμματα για μαθητικούς πληθυσμούς τσιγγανοπαίδων, μουσουλμανοπαίδων, παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών.

· Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών μαθητών τους και γενικότερα σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής.

· Επιμορφωτικά σεμινάρια που θα απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς προκειμένου να ενημερώσουν και να τονίσουν τη δυνατότητα συνύπαρξης ατόμων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

· Νέα αναλυτικά προγράμματα στα διαπολιτισμικά σχολεία,

· Δυνατότητα αποσπάσεων από τα διαπολιτισμικά σχολεία.

· Έμπρακτη κατοχύρωση της ελεύθερης πρόσβασης και της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στο σχολείο.

· Κοινωνική μέριμνα για τους μαθητές που προέρχονται από ασθενείς οικονομικά και προβληματικές οικογένειες.

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

· Αποφάσεις 70ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2001

· Κατάργηση του Νόμου 2341/95.

· Επαναφορά των διοικητικών θεμάτων με τα οποία ασχολείται το ΥΣΜΕ στα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, με τη συμμετοχή αιρετού μουσουλμάνου όταν συζητούνται θέματα μουσουλμάνων εκπαιδευτικών.

· Ίδρυση στη Θράκη επιστημονικού συμβουλίου για εκπαιδευτικά θέματα των σχολείων της περιοχής.

· Ένταξη της ΕΠΑΘ στα Παιδαγωγικά Τμήματα.

· Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και προσαρμογή των βιβλίων στην πραγματικότητα των μειονοτικών σχολείων.

· Επέκταση του πιλοτικού προγράμματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και εφαρμογή του ολοήμερου σχολείου.

· Συνεχή επιμόρφωση των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής.

· Εξασφάλιση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, έτσι ώστε εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι ν' ασχολούνται απρόσκοπτα με την εκπαιδευτική διαδικασία.

· Να ενταχθεί η επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της διοίκησης της Εκπαίδευσης στα νέα προγράμματα επιμόρφωσης όπως αυτά έχουν καταγραφεί παραπάνω.

· Να καθοριστεί μέσα από ένα γόνιμο και ειλικρινή διάλογο, η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης μόνιμου διδακτικού προσωπικού για τα μειονοτικά σχολεία, μια και η συγκεκριμένη διαδικασία της συνέντευξης θεωρείται επιεικώς απαράδεκτη.

· Να μειωθεί στην τριετία ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των συναδέλφων που προσλήφθηκαν με διαγωνισμό για τα δυσπρόσιτα μειονοτικά σχολεία. Στα μειονοτικά σχολεία να επιτρέπονται οι αποσπάσεις, καθώς και η δυνατότητα αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ ΥΣΜΕ και ΚΥΣΠΕ. Να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια και οι κατηγορίες των δυσπρόσιτων.

· Τα νηπιαγωγεία της Θράκης, στα οποία φοιτούν μουσουλμανόπαιδα, τσιγγανόπουλα και παλιννοστούντες να χαρακτηριστούν διαπολιτισμικά.

· Να γίνει επιμόρφωση των νηπιαγωγών σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

· Να ιδρυθούν στα διαπολιτισμικά νηπιαγωγεία τάξεις υποδοχής.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Εκπαίδευση Εξωτερικού - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μειονοτική Εκπαίδευση

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας