ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείων

· Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

Από το 1985 που ψηφίστηκε ο νόμος 1566 μέχρι σήμερα πολλά ζητήματα, που έχουν σχέση με τη διοίκηση και την οργάνωση της σχολικής μονάδας, δεν ρυθμίστηκαν επειδή δεν εκδόθηκαν ποτέ τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα. Τα Π.Δ. (200/98, 201/98) για την οργάνωση των σχολείων αφήνουν πολλά κενά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και τριβές μεταξύ των συναδέλφων.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Σήμερα είναι απαραίτητη η σύνταξη ενός κανονισμού λειτουργίας σχολείων που θα ενισχύει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας και θα οριοθετεί τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων σε τοπικό και Νομαρχιακό επίπεδο. Τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος κανονισμός λειτουργίας Σχολείων είναι:

1. Η σαφής οριοθέτηση της ευθύνης των εκπαιδευτικών, χωρίς δυνατότητα παρερμηνείας, σε σχέση με την ασφάλεια των μαθητών και το ωράριο εργασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι μαθητές μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

2. Η αντιμετώπιση του ζητήματος της αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο (κανονικές άδειες, αναρρωτικές, συνδικαλιστικές, κλπ.).

3. Η θεσμοθέτηση θέσης Υποδιευθυντή σε 6θέσια και πάνω σχολεία.

· Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2001-2002

Από το 1985, που ψηφίστηκε ο Ν. 1566, μέχρι σήμερα πολλά ζητήματα, που έχουν σχέση με τη διοίκηση και την οργάνωση της σχολικής μονάδας, δεν ρυθμίστηκαν επειδή δεν εκδόθηκαν ποτέ τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα. Τα Π.Δ. (200/98, 201/98) για την οργάνωση των σχολείων αφήνουν πολλά κενά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και τριβές μεταξύ των συναδέλφων. Σήμερα είναι απαραίτητη η σύνταξη ενός κανονισμού λειτουργίας σχολείων που θα ενισχύει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας και θα οριοθετεί τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων σε τοπικό και Νομαρχιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

α'. Σχολικό Συμβούλιο

Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο, το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Σχολικό Συμβούλιο συζητά όλα τα θέματα οργάνωσης της σχολικής μονάδας. Αποφασίζει για την παραχώρηση των χώρων του σχολείου, προτείνει στη ΔΕΠ τα όρια του σχολείου και αποφασίζει για άλλες δραστηριότητες του σχολείου, πέρα από το πρόγραμμα μαθημάτων. Συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου.

β'. Σύλλογος Διδασκόντων

- Τον απαρτίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

- Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και ανά μία στο τέλος κάθε τριμήνου και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Διευθυντής ή το 1/3 των μελών του συλλόγου (ο χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ των εκτάκτων συνεδριάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 30 ημερών).

- Οι συνεδριάσεις του συλλόγου, τακτικές ή έκτακτες, γίνονται εκτός διδασκαλίας μαθημάτων και τα θέματα τα εισηγούνται ο Διευθυντής ή άλλος εισηγητής που τον ορίζει ο Διευθυντής.

- Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Διευθυντής ή, όταν αυτός κωλύεται, ο Υποδιευθυντής. Σε περίπτωση απουσίας και του Υποδιευθυντή, προεδρεύει ο αρχαιότερος δάσκαλος.

- Για να είναι έγκυρη η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος.

- Κάθε απόφαση καταχωρείται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου και πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Καταχωρείται, επίσης, και η άποψη της μειοψηφίας.

- Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία είναι επιτρεπτή εφόσον προβλέπεται από σχετική διάταξη ή την αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων μελών του συλλόγου.

- Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη. Χρέη Γραμματέα εκτελεί εκπαιδευτικός που ορίζεται από το Διευθυντή.

- Ο σύλλογος διδασκόντων βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα των μελών του διδακτικού προσωπικού.

- Η απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη.

- Ο σύλλογος διδασκόντων έχει ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικότερα:

Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την κύρια ευθύνη του παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού έργου. Συντάσσει το ωρολόγιο πρόγραμμα και αποφασίζει για οποιαδήποτε τροποποίησή του. Αποφασίζει για τον τρόπο αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν. (Για το σκοπό αυτό ο Κλάδος προτείνει το διορισμό ενός επιπλέον δασκάλου στα πολυθέσια σχολεία, ο οποίος θα αναλάβει τη συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας και θα καλύπτει τις ολιγοήμερες άδειες του διδακτικού προσωπικού. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει έναν αριθμό υπερωριών από την αρχή της χρονιάς, προκειμένου να αμείβονται οι συνάδελφοι που θα εργάζονται πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο). Αποφασίζει για τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, ενισχυτικής διδασκαλίας, εφαρμογής παιδαγωγικών καινοτομιών. Προγραμματίζει και αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο, αποφασίζει για τις εφημερίες, τους παραστάτες, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ. Επιλέγει από τα μέλη του τον Υποδιευθυντή του σχολείου.

γ'. Διευθυντής Σχολείου

- Ο διευθυντής εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις του, παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες που προβλέπει ο Ν. 1566/85 και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.

- Ενημερώνει το σύλλογο σχετικά με τους νόμους, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου και έχει ευθύνη για την τήρησή τους.

- Υπογράφει όλους τους τίτλους σπουδών και βεβαιώνει τη γνησιότητα των τίτλων, που έχουν εκδοθεί από το σχολείο του. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Μεριμνά, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος και τον τρόπο αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.

- Εισηγείται στην προϊσταμένη αρχή την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Είναι υπεύθυνος για την καταχώριση της βαθμολογίας των μαθητών στα σχετικά βιβλία.

- Έχει ευθύνη για την υγιεινή κατάσταση των χώρων του διδακτηρίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού. Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή του διδακτηρίου και των σχολικών επίπλων και σκευών

- Ανακοινώνει, εγκαίρως, στους γονείς και τους μαθητές το περιεχόμενο των εγκυκλίων, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα που τους αφορούν.

δ'. Υποδιευθυντής Σχολείου

- Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 Δ παρ. 2 του Ν. 1566/85 και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες.

- Καταρτίζει το πρόγραμμα των εφημεριών σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και έχει την ευθύνη της εφαρμογής του.

- Μεριμνά για την αλληλογραφία του σχολείου και φροντίζει για την προώθηση ή την αρχειοθέτηση των εγγράφων.

- Φροντίζει την έγκαιρη παραλαβή και διανομή των διδακτικών βιβλίων και γενικά για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, που έχουν σχέση με την όσο γίνεται πιο εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

ε'. Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας

- Αποφασίζουν για τα όρια των σχολικών μονάδων και την ορθολογική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού, με βάση τις εισηγήσεις των σχολικών συμβουλίων.

- Κατανέμουν τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, με βάση τους προϋπολογισμούς των σχολείων, τον αριθμό των μαθητών και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας. Έχουν τη φροντίδα συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων.

στ'. Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας

- Είναι υπεύθυνες για την κατανομή των κονδυλίων σε επίπεδο Νομού, την ίδρυση - κατάργηση - υποβιβασμό σχολείων, μετά από εισήγηση του κάθε ΠΥΣΠΕ.

- Είναι υπεύθυνες για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, για ζημιές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι ΔΕΠ.

· Αποφάσεις 69ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2000

Ομόφωνα αποφασίστηκε, ότι είναι απαραίτητη η σύνταξη κανονισμού λειτουργίας σχολείων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα θέσεις μας, που θα ενισχύει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας και θα οριοθετεί τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων σε τοπικό και Νομαρχιακό επίπεδο.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείων

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας