ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Διορισμοί - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

· Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003-2004

A. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Επιδιώκουμε το σταδιακό διορισμό των εκπαιδευτικών Π.Ε. σε οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν από:

 • Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20)
 • Τη διετή υποχρεωτική προσχολική αγωγή
 • Την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των παιδιών, που σήμερα είναι εκτός σχολείου
 • Την πλήρη εφαρμογή του θεσμού του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου
 • Την εφαρμογή συστηματικής ενισχυτικής διδασκαλίας
 • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση τρίμηνης, εξάμηνης ή και ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).
 • Τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας με πλήρη σύνταξη
 • Τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις Α' και Β' τάξεις και της Ξένης Γλώσσας στη Γ' τάξη
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης του αναλφαβητηςμού και εκπαίδευσης ενηλίκων

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Αύξηση του ποσοστού των διοριζόμενων από τον ενιαίο πίνακα Αναπληρωτών από 25% σε 40%.

Β. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

o Μεταθέσεις: Να τεθεί σε ισχύ νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις μεταθέσεις

o Αποσπάσεις: Να αντικειμενικοποιηθεί και να μοριοδοτηθεί το σύστημα αποσπάσεων με έμφαση στους κοινωνικούς λόγους και στους λόγους υγείας. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε υπηρεσία να γίνονται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών.

o Στα πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια ο κλάδος (ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ) των εκπαιδευτικών να εκπροσωπείται από τρία αιρετά μέλη.

· Αποφάσεις 70ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2001

Είναι γεγονός ότι η Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει ανάγκη από μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις, που θα δημιουργηθούν από:

o Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20)

o Τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.

o Την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των παιδιών, που σήμερα είναι εκτός σχολείου.

o Την πλήρη εφαρμογή συστηματικής ενισχυτικής διδασκαλίας.

o Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση τρίμηνης, εξάμηνης ή και ετήσιας διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).

o Τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας, με πλήρη σύνταξη.

o Τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις Α' και Β' τάξεις και της Ξένης Γλώσσας στη Γ' τάξη.

o Την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Διεκδικούμε:

Το διορισμό όλων των αναπληρωτών, που έχουν υπογράψει έστω και μία Σύμβαση Εργασίας.

1) Δημιουργία πίνακα διοριστέων, στον οποίο εντάσσονται όσοι εργάστηκαν, εργάζονται και θα εργαστούν στην Εκπαίδευση, με σειρά κατάταξης, ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους.

2) Άμεσο μόνιμο διορισμό στις κενές θέσεις του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (2.539), καθώς και στις οργανικές θέσεις που θα προκύψουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς του παραπάνω πίνακα, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία 16 μηνών. Το ελάχιστο όριο προϋπηρεσίας, δεν θεωρείται απαραίτητο, σε περίπτωση κενών οργανικών θέσεων, που υπερβαίνουν τον αριθμό των αναπληρωτών που το έχουν συμπληρώσει.

3) Οι εγγεγραμμένοι στον παραπάνω πίνακα, εργάζονται κατά προτεραιότητα, ως αναπληρωτές, μέχρι του ελαχίστου ορίου προϋπηρεσίας και με τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασής τους, για καθένα από τα επόμενα διδακτικά έτη, μέχρι το μόνιμο διορισμό τους.

4) Από το έτος 2003, οι διορισμοί εκπαιδευτικών, θα γίνονται κατά ποσοστό 40% από τον πίνακα αναπληρωτών και 60% από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.

Ο πίνακας των αναπληρωτών συμπληρώνεται κάθε χρόνο, με αίτηση από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, με μόνο κριτήριο το έτος απόκτησης πτυχίου.

Αποφάσεις 69ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2000

Διορισμοί - Αναπληρωτές

Ο κλάδος για το ισχύον νομικό πλαίσιο πρόσληψης των εκπαιδευτικών έχει εκφράσει τις θέσεις του στην 67η και 68η Γ.Σ.

(Η διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στην Π.Ε. στηρίζεται στους Ν.2525/97 άρθρο 6, Ν2527/99 άρθρο 138, Ν.2740/99 άρθρο 6 και Ν.2834/2000 άρθρο 1).

Ο κλάδος διεκδικεί μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών Π.Ε. σε οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν από:

· τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20)

· τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή

· την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των παιδιών που σήμερα είναι εκτός σχολείου

· την πλήρη εφαρμογή και επέκταση του θεσμού του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου

· τη συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας

· την ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (επιμόρφωσης τρίμηνης, εξάμηνης, ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα)

· τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα τριάντα χρόνια υπηρεσίας με πλήρη σύνταξη

· την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και εκπαίδευσης ενηλίκων

· τη διδασκαλία του μαθήματος Φ.Α. στις Α' και Β' τάξεις και της ξένης γλώσσας στη Γ' τάξη.

Ο κλάδος ειδικά για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας, που φέτος ξεπέρασαν τους 6.000, αριθμό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των εκπαιδευτικών Π.Ε., δηλώνει αποφασισμένος να προασπίσει με κάθε πρόσφορο μέσο το δικαίωμά τους στην εργασία και τη θέση τους στην εκπαίδευση και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην πρόσληψη όλων όσων εργάστηκαν μέχρι και το σχολικό έτος 1999-2000, με βάση τη σειρά εγγραφής τους στην επετηρίδα!

Εν κατακλείδι ο κλάδος διεκδικεί:

· Μαζικούς διορισμούς.

· Διορισμό όλων των αναπληρωτών από την επετηρίδα.

· Αποφάσεις 68ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1999

Διορισμοί εκπαιδευτικών - Σύστημα πρόσληψης

Ο κλάδος διεκδικεί, μέσα στην επόμενη πενταετία, μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών Π.Ε. σε οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν από:

 • Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20).
 • Τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.
 • Την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των παιδιών, που σήμερα είναι εκτός σχολείου.
 • Την πλήρη εφαρμογή του θεσμού του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου.
 • Τη συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση τρίμηνης, εξάμηνης ή και ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).
 • Τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας με πλήρη σύνταξη.
 • Τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στης Α΄ και Β΄ τάξεις και της Ξένης Γλώσσας στη Γ΄ τάξη.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στη συνέχεια να εφαρμοστεί νέο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών που θα συζητηθεί και στις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου και θα λαμβάνει υπόψη και την εισήγηση της Ομοσπονδίας που κατατέθηκε στη φετινή Γ. Σ. όσον αφορά το σκέλος των μετρήσιμων κριτηρίων και της διδακτικής καταλληλότητας.

Ο κλάδος διεκδικεί ακόμη:

 • Την κάλυψη του 40 % των θέσεων που θα μείνουν κενές φέτος, επειδή δεν υπάρχουν επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, από την επετηρίδα.
 • Το διορισμό όλων των αναπληρωτών.
 • Την αλλαγή των ποσοστών διορισμού από την επετηρίδα υπέρ των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών.

· Αποφάσεις 66ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1997

Αδιοριστία Εκπαιδευτικών - Επετηρίδα

Η 66η Γ.Σ. του κλάδου για την αντιμετώπιση του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος της αδιοριστίας των εκπαιδευτικών και με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (οργανικά κενά και πάγια λειτουργικά) το διορισμό σε πρώτη φάση 5.000 δασκάλων και 2.000 νηπιαγωγών.

Έτσι πέρα από την απορρόφηση μέρους των αδιόριστων συναδέλφων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

o Λειτουργία του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

o Καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

o Ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας.

o Μείωση της αναλογίας μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό.

o Πλήρη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30 έτη.

o Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην κατεύθυνση εξομοίωσής του με αυτό των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

o Πλήρης κάλυψη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών ορισμένων ειδικών κατηγοριών μαθητικού πληθυσμού (παλιννοστούντων, νεοπροσφύγων, τσιγγανόπουλων, αθιγγάνων κ.ά.) μέσα από ειδικά προγράμματα.

2. Το διορισμό του αναγκαίου αριθμού των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ξενόγλωσσοι, γυμναστές) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε να καλύψουν τις ανάγκες όλων των σχολείων της χώρας (ολιγοθέσια, πολυθεσία). Τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας από Γ τάξη του Δημοτικού και τη διδασκαλία του μαθήματος φυσικής αγωγής στην Α' και Β' τάξη από τους γυμναστές.

Να σταματήσουν οι διαγωνισμοί πρόσληψης προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τη διδασκαλία της μουσικής και των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών μπορεί και πρέπει να αναλάβουν αποκλειστικά δάσκαλοι που έχουν τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

3. Επίσης, προτείνεται παραπέρα μείωση του αριθμού των εισαγόμενων στα Παιδαγωγικά Τμήματα δασκάλων και νηπιαγωγών και δραστηριοποίηση των τμημάτων αυτών στους τομείς της επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της εξομοίωσης των πτυχιούχων του εξωτερικού.

4. Όλες οι προσλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία ή άλλους φορείς (ΝΕΛΕ, παιδικοί σταθμοί) που εποπτεύονται από το Δημόσιο πρέπει να απαιτούμε να γίνονται μέσα από την ενιαία κατά κλάδο και ειδικότητα επετηρίδα.

5. Για την ομαλότερη λειτουργία των σχολείων και τον περιορισμό των μετακινήσεων του διδακτικού προσωπικού (μεταθέσεις, αποσπάσεις) προτείνεται σύστημα διορισμών σε δυσπρόσιτα σχολεία, για όσους επιθυμούν για μία 3ετία και με επετηρίδα όπως ισχύει στη Δευτεροβάθμια.

Ως κλάδος έχουμε υποχρέωση για περιφρούρηση του αξιόπιστου και έγκυρου θεσμού διορισμών στην εκπαίδευση μέσα από το αδιάβλητο σύστημα της επετηρίδας (έτος λήψης πτυχίου).

Μεταθέσεις

1. Με την έκδοση του Π .Δ. 50/96 έχουν προκύψει νέα δεδομένα στο όλο θέμα των μεταθέσεων - τοποθετήσεων που καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση - βελτίωση των σχετικών διατάξεων. Είναι αλήθεια ότι η "ομοιοκατηγοριοποίηση" των πολλών και διάσπαρτων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζει δυσκολίες. Η ομάδα εργασίας που συνέστησε το ΥΠΕΠΘ κατέληξε σε αποφάσεις μετά από προτάσεις των ΠΥΣΠΕ και ήδη βρίσκονται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νέο Δ.Σ.της Ομοσπονδίας θα πρέπει να δει τις προτάσεις αυτές πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη και αν παρουσιάζουν παρενέργειες και δυσκολίες θα πρέπει να τις επανεξετάσει και να τις αλλάξει.

2. Τα μόρια των δυσμενών συνθηκών θα προσμετρώνται για όλα τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου. Κάθε εκπαιδευτικός παίρνει τα μόρια των δυσμενών συνθηκών του σχολείου του, εφόσον υπηρετεί σ' αυτό.

3. Ο Κλάδος διαφωνεί με τη ρύθμιση (άρθρο 16, παρ. 8 του Π.Δ. 50/96) που προβλέπει τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης σε εκπαιδευτικούς που δεν υπηρετούν στην οργανική τους θέση, αλλά αποσπώνται σε γραφεία, υπηρεσίες, υπουργεία κλπ. και ζητά την κατάργησή της.

4. Για κάθε χρόνο υπηρεσίας να δίδονται τρεις μονάδες αρχαιότητας.

5. Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί να παίρνουν μία (1) επιπλέον μονάδα για κάθε τρία χρόνια υπηρεσίας και μέχρι τέσσερις (4) το ανώτερο στα 12 πρώτα χρόνια.

6. Οι μη εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν θα υπολογίζονται και δεν θα προσμετρώνται στις μεταθέσεις.

7. Επιβάλλεται ο κάθε συνάδελφος να έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΚΥΣΠΕ κατά των αποφάσεων των ΠΥΣΠΕ που αφορούν μεταθέσεις και άλλες μεταβολές.

Αποσπάσεις

Κριτήρια για την απόσπαση των εκπαιδευτικών είναι τα εξής:

α) Οικογενειακοί λόγοι.

β) Λόγοι υγείας (των ιδίων ή μελών της οικογένειας).

γ) Αρχαιότητα.

δ) Χιλιομετρική απόσταση (μόνο από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ)

Χωρίς να συγκρίνονται με άλλους. Αποσπώνται:

1. α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν 4 παιδιά και άνω.

β)Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν σοβαρούς λόγους υγείας (τέτοιοι σοβαροί λόγοι είναι οι ασθένειες που με το Π.Δ. περί μεταθέσεων αντιμετωπίζονται ως ειδική κατηγορία μεταθέσεων).

γ)Οι εκπαιδευτικοί που είναι αιρετοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πραγματοποιούνται εντός του Ιουλίου και από σχολείο σε σχολείο εντός του Αυγούστου, ώστε την 1η του Σεπτέμβρη τα σχολεία να είναι πλήρη σε διδακτικό προσωπικό.

3. Αποσπάσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται μόνο όταν προκύπτει σοβαρό πρόβλημα υγείας του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του ή συμβαίνει κάποιο άλλο πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται και η απόσπαση νεοδιορίστων.

4. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών κενών ή και οργανικών (αν προκύπτουν).

5. Στο ΥΠΕΠΘ, στις Δ/νσεις και Γραφεία Π.Ε. και σ' άλλες υπηρεσίες δεν αποσπώνται νεοδιόριστοι ή εκπαιδευτικοί που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης.

6. Στην προσπάθεια στήριξης και λειτουργίας των παιδαγωγικών τμημάτων απαιτείται η διάθεση πιστώσεων για μέλη ΔΕΠ, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα προγράμματα εξομοίωσης, μετεκπαίδευσης, μεταπτυχιακών κλπ. Η παρουσία ικανών συναδέλφων με αυξημένα προσόντα σίγουρα έχει προσφέρει πολλά στη λειτουργία αυτών των τμημάτων. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης σε συναδέλφους με αυξημένα προσόντα για να προσφέρουν έργο στα Παιδαγωγικά Τμήματα, ύστερα από πρόταση των τμημάτων με αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες.

· Αποφάσεις 65ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1996

Η 65η Γ.Σ. του κλάδου, για την αντιμετώπιση του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας των εκπ/κών, και με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποφάσισε τα παρακάτω:

Α. Για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της Π.Ε. (οργανικά κενά και πάγια λειτουργικά κενά) διεκδικούμε το διορισμό σε πρώτη φάση 5.000 δασκάλων και νηπιαγωγών. Έτσι, πέρα από την απορρόφηση μέρους των αδιόριστων συναδέλφων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

· Λειτουργία του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

· Καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής.

· Διορισμός ενός επιπλέον Δασκάλου στα πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία.

· Ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

· Μείωση της αναλογίας μαθητών ανά Δάσκαλο και νηπίων ανά Νηπιαγωγό.

· Πλήρη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30 έτη.

· Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην κατεύθυνση εξομοίωσής του με αυτό των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

· Πλήρης κάλυψη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών ορισμένων ειδικών κατηγοριών μαθητικού πληθυσμού (παλιννοστούντων, νεοπροσφύγων, τσιγγανόπουλων κ.ά.), μέσα από ειδικά προγράμματα.

β. Διεκδικούμε το διορισμό του αναγκαίου αριθμού των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ξενόγλωσσοι, γυμναστές) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες όλων των σχολείων της χώρας (ολιγοθέσια και πολυθέσια). Επαναβεβαιώθηκε η θέση του κλάδου για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Α' και Β' τάξη από τους γυμναστές και την έναρξη διδασκαλίας της ξένης γλώσσας από τη Γ' τάξη του Δημοτικού.

Ο κλάδος απαιτεί από το ΥΠΕΠΘ να σταματήσει τους διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού στην Π.Ε. για τη διδασκαλία της μουσικής και των καλλιτεχνικών μαθημάτων, προσωπικό με ελλιπή ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση. Τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, μπορούν και πρέπει να την αναλάβουν αποκλειστικά δάσκαλοι που έχουν τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

γ. Διεκδικούμε παραπέρα μείωση του αριθμού των εισαγομένων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών και δραστηριοποίηση των Τμημάτων αυτών στους τομείς της Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών, της εξομοίωσης των πτυχιούχων του εξωτερικού.

δ. Η 65η Γ.Σ. του κλάδου ομόφωνα επαναβεβαίωσε τη θέση για περιφρούρηση του αξιόπιστου και έγκυρου θεσμού διορισμών στην εκπαίδευση μέσα από το αδιάβλητο σύστημα της επετηρίδας (έτος λήψης πτυχίου). Όλες οι προσλήψεις εκπ/κών σε σχολεία ή άλλους φορείς (ΝΕΛΕ, παιδικοί σταθμοί) που εποπτεύονται από το Δημόσιο, πρέπει και απαιτούμε να γίνονται μέσα από την ενιαία κατά κλάδο και ειδικότητα επετηρίδα.

ε. Για την ομαλότερη λειτουργία των σχολείων και τον περιορισμό των μετακινήσεων του διδακτικού προσωπικού (μεταθέσεις, αποσπάσεις), ο κλάδος αποδέχεται και προτείνει σύστημα διορισμών σε δυσπρόσιτα σχολεία, για όσους επιθυμούν, για μια 3τία, και με επετηρίδα, όπως ισχύει και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

· Αποφάσεις 64ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1995

Αδιοριστία Δασκάλων και Νηπιαγωγών

1) Ο Κλάδος για την αντιμετώπιση του όλου προβλήματος, σε συνδυασμό με την επιδίωξη ποιοτικής αναβάθμισης της δημόσιας δωρεάν Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προτείνει, σε πρώτη φάση, το διορισμό 5.000 Δασκάλων και 2.000 Νηπιαγωγών.

Έτσι, πέρα από την απορρόφηση μέρους των αδιόριστων συναδέλφων, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

α) Εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας.

β) Λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου.

γ) Γενίκευση της Προσχολικής Αγωγής·

δ) Διορισμός ενός επιπλέον Δασκάλου στα πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία.

ε) Μείωση της αναλογίας μαθητών ανά Δάσκαλο και Νηπιαγωγό.

στ) Πλήρης συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα. 30 έτη

ζ) Η πλήρης κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παλιννοστούντων μαθητών και των άλλων ειδικών κατηγοριών μαθητικού πληθυσμού (νεοπροσφύγων, τσιγγανόπουλων κ.α.).

2)Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού (Δασκάλων και Νηπιαγωγών) για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων (μουσικής και καλλιτεχνικών) σύμφωνα με τις αποφάσεις της 62ης Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου.

3)Μείωση του αριθμού των εισαγομένων στα Παιδ. Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής αγωγής και δραστηριοποίηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων στους τομείς της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της εξομοίωσης των πτυχίων των αποφοίτων των Π.Α. και Σ.Ν., καθώς και της συμπληρωματικής κατάρτισης των αποφοίτων του εξωτερικού.

Επετηρίδα

Επαναβεβαιώνεται η θέση του Κλάδου που εγκρίθηκε στην 63η Γενική Συνέλευση για επαναφορά του προηγούμενου αντικειμενικού συστήματος επετηρίδας διορισμών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

· Αποφάσεις 63ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1994

Αδιοριστία δασκάλων και νηπιαγωγών - Επετηρίδα διορισμών

Ο Κλάδος για την αντιμετώπιση του όλου προβλήματος, σε συνδυασμό με την επιδίωξη ποιοτικής αναβάθμισης της δημόσιας δωρεάν Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προτείνει, σε πρώτη φάση, το διορισμό 5.000 Δασκάλων και 2.000 Νηπιαγωγών.

Έτσι, πέρα από την απορρόφηση μέρους των αδιόριστων συναδέλφων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

α) Ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές λειτουργίες.

β) Επαναλειτουργία των Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων.

γ) Γενίκευση της Προσχολικής Αγωγής και μάλιστα σε υποχρεωτική βάση για όλα τα νήπια.

δ) Διορισμός ενός επιπλέον Δασκάλου στα πολυθέσια Δημ. Σχολεία, προκειμένου να γίνει παραγωγικότερη η εργασία του Δ/ντή και Υποδ/ντή με τη μείωση του διδακτικού τους ωραρίου.

Αυτό, εξάλλου, θα βοηθήσει και στη μείωση του διδακτικού ωραρίου των Εκπ/κών, της Α/θμιας Εκπ/σης, στην κατεύθυνση εξομοίωσής του με αυτό των εκπ/κών της Β/θμιας.

ε) Μείωση της αναλογίας μαθητών ανά Δάσκαλο και Νηπιαγωγό.

στ) Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού (Δασκάλων και Νηπ/γών) για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων (Μουσικής και Καλλιτεχνικών) σύμφωνα με τις αποφάσεις της 62ης Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου.

ζ) Πλήρης συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών τα 30 έτη, αφού η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματος καθιστά αδύνατη την αποδοτική παραμονή στην εργασία, πέραν των 30 ετών υπηρεσίας.

η. Το αντικειμενικό σύστημα της επετηρίδας διορισμών θα πρέπει να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα.

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Τροποποίηση του Π.Δ. 115/89).

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να προωθήσει το θέμα της τροποποίησης του Π.Δ. 115/89 "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" με βάση την εισήγηση και τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Διορισμοί - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

Ρ/Φ spot απεργίαςΑρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας