ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
Τηλ. : 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582
FAX : 32 38 981 - 32 31 977 - 33 12 760
e-mail: secretariat@doe.gr
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε.Ι.Π.Ε.Μ. Δ.Ο.Ε.Διεθνείς ΟργανώσειςΠαρατάξειςΣύλλογοι Δασκάλων
 
Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ειδική Αγωγή

· Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. (25.11.03) για Ειδική Αγωγή (εστάλη στους Υπουργούς Παιδείας)

" … Στο νόμο 3194/03 θεσμοθετείται η απαξίωση του πτυχίου του μετεκπαιδευόμενου ή κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική Αγωγή εκπαιδευτικού, καθώς και εκείνου που έχει προϋπηρεσία σ' αυτήν, προς όφελος πτυχιούχων άσχετων τμημάτων - π.χ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής - στους οποίους δίνεται η δυνατότητα από τον ίδιο νόμο να εργαστούν και ως Νοσηλευτές, ή και κατόχων μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή, των οποίων το κύριο πτυχίο τους είναι άσχετο με το λειτούργημα του εκπ/κού.

Είναι ακατανόητη και απαράδεκτη για εμάς η απόφασή σας και η όποια σκοπιμότητά της, να εμπιστευθείτε την Ειδική Αγωγή σε αυτούς τους πτυχιούχους και όχι στους εκπαιδευτικούς. Η φιλοσοφία που είναι γενικά αποδεκτή και θα πρέπει να διαπερνά όλο το φάσμα των νόμων για την Ειδική Αγωγή είναι η Εκπαιδευτική Κατεύθυνση. Με τις διατάξεις του Νόμου εκείνο το οποίο διαφαίνεται είναι ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υπό διωγμό από την Ειδική Αγωγή.

Προτείνουμε, για το άρθρο 2 παρ. 7 εδ. (δ), να τροποποιηθεί ως εξής :

αα) Τίτλο διετούς Πανεπιστημιακής μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή ή Πτυχίο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου της ημεδαπής (ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο της Αλλοδαπής) ή τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή .

ββ) Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο πανεπιστημίου της αλλοδαπής, και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση σε μια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

γγ) Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο πανεπιστημίου της αλλοδαπής και σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που πραγματοποιήθηκαν από πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή θητεία σε Σ.Μ.Ε.Α

Επίσης προτείνουμε :

· Την επαναφορά στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλων των αρμοδιοτήτων θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης. Κατάργηση των Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

· Κατάργηση του εδ. (στ) της παρ. 7 του άρθρου 2 που αφορά διορισμό ή τοποθέτηση σε κενές θέσεις Κ.Δ.Α.Υ. μόνο επιτυχόντων του Α.Σ.Ε.Π.

· Τροποποίηση του εδ. (ζ) της παρ. 7 του άρθρου 2 που αφορά τον ορισμό προϊσταμένου Κ.Δ.Α.Υ. έτσι ώστε Προϊστάμενος να ορίζεται μόνο εκπαιδευτικός….".

Αποφάσεις 69ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2000

Ο κλάδος επαναβεβαιώνει τη θέση του για:

¨ Την ενεργοποίηση του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ.

¨ Την εκπόνηση κατάλληλων ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την έκδοση όπου χρειάζεται, ειδικών διδακτικών βιβλίων.

¨ Τη διεύρυνση της σχολικής ηλικίας προς τα κάτω, προκειμένου να παρασχεθεί δυνατότητα ειδικής αγωγής όσο το δυνατόν νωρίτερα δηλαδή από το 3ο έτος της ηλικίας.

¨ Τη θέσπιση εγκυρότερης, αλλά και εγκαιρότερης διαδικασίας διάγνωσης των προβλημάτων, που παρουσιάζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

¨ Τη στελέχωση της Ε.Α. τόσο με το κατάλληλο καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και με το προβλεπόμενο ειδικό επιστημονικό προσωπικό, (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, επιμελητές ειδ. Αγωγής κ.λπ.).

¨ Τον εξοπλισμό των μονάδων, ειδικής αγωγής με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (νέες τεχνολογίες, πληροφορική, κ.λπ.).

¨ Τη δημιουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και εκπαίδευσης για παιδιά που δεν μπορούν να ενταχθούν στις "κανονικές τάξεις" και τα οποία θα συστεγάζονται με τα "κανονικά σχολεία".

¨ Την πληρέστερη βασική κατάρτιση, καθώς και τη σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης, για συγκεκριμένη εξειδίκευση στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

¨ Την υπεύθυνη πληροφόρηση των εκπαιδευτικών, των γονιών των ιδίων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και της ευρύτερης κοινωνίας για θέματα Ε. Α. μέσα από ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ημερίδες κ.λπ.

¨ Τη διαρκή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και ιδεών με διεθνείς οργανισμούς και άλλες χώρες, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή μας σε σχετικά προγράμματα.

¨ Την ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

¨ Τη διαβάθμιση της Ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά το δημοτικό σχολείο.

Τέλος επισημαίνουμε ότι η Ειδική Αγωγή είναι αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Εκπαίδευσης και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και να σχεδιάζεται.

· Αποφάσεις 64ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1995

Οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διεκδικούν:

Την ενεργοποίηση του Συμβουλίου ειδικής αγωγής σύμφωνα με το νόμο 1566/85.

Την επιμόρφωση σε όλο το προσωπικό της ειδικής αγωγής.

Η φοίτηση των νήπιων σε ειδικά νηπιαγωγεία να γίνει υποχρεωτική και η αναγωγή μαθητών ανά δάσκαλο από 8 προς 1 που ισχύει σήμερα να γίνει 6 προς 1.

Να διατηρηθούν οι ειδικές τάξεις και να ενισχυθούν.

Να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν στην έδρα κάθε νομού Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης Κ.Δ.Α.Υ.) και να επιλέγονται οι προϊστάμενοι αυτών από υπηρεσιακό συμβούλιο.

Οι μονάδες ειδικής αγωγής να διατηρήσουν το ειδικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία τους με παράλληλο διορισμό ειδικού προσωπικού και στα Κ.Δ.Α.Υ.

Να προωθήσει η Πολιτεία διατάξεις που να αφορούν στην επαγγελματική α ποκατάσταση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Να εκδοθούν για την ειδική αγωγή κατάλληλα βοηθητικά βιβλία.

Να μη θιγούν κυρίαρχα εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα όσων εργάζονται σε ειδικά σχολεία και τις ειδικές τάξεις.

Να εμπλουτιστεί η εκπαίδευση με καινούργιες ειδικότητες, με οργανική θέση (εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές, ακουολόγοι κ.λπ.).

Να ιδρυθούν ειδικές τεχνικές επαγγελματικές σχολές ισότιμες με το Γυμνάσιο.

Να μη δοθεί η δυνατότητα σε ιδιώτες και φορείς να αποκτούν άδεια λειτουργίας "κέντρων" ειδικής αγωγής, ώστε η εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες να μη γίνει χώρος εκμετάλλευσης, διατηρώντας το δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα της, πράγμα που είναι υποχρέωση της Πολιτείας Εκπαίδευση Ειδικών Ομάδων πληθυσμού.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να προχωρήσει σε επιστημονική ημερίδα για τη μελέτη του θέματος της εκπαίδευσης μαθητών ειδικών ομάδων πληθυσμού (τσιγγανόπουλα, πρόσφυγες κ.λπ.) και τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης στο ζήτημα αυτό.


Οι Θέσεις της Δ.Ο.Ε. | Ειδική Αγωγή

Ρ/Φ spot απεργίας











Αρχική | Επικοινωνία | Web site credits | Privacy PolicY
© 2005 Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας || Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΕΥΡΥΘΜΟΝ Λύσεις Επικοινωνίας